CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kết quả bầu cử trưởng thôn xã Liên Hồng nhiệm kỳ 2022-2024
06/06/2022 12:00:00

Ngày 22/5/2022, đồng loạt cả 5 thôn trên địa bàn xã Liên Hồng đã tiến hành khai mạc và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

      Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư; Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đính chính Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh.

      Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
      Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu của 5 Tổ bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024;

      UBND xã công bố kết quả trúng cử chức danh trưởng thôn của từng thôn như sau:
   - Thôn Tâng Thượng: Ông Nguyễn Văn Tứ
   - Thôn Phú Triều: Bà Trần Thị Phẳng
   - Thôn Thanh Xá: Ông Đồng Đức Mua
   - Thôn Qua Bộ: Ông Hồ Văn Nhuân 
   - Thôn Đồng Lại: Ông Phạm Văn Thuấn
 
   Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 trên địa bàn xã Liên Hồng đã diễn ra đúng Luật, an toàn, tiết kiệm; thực sự là ngày hội của toàn dân. UBND xã Liên Hồng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của BTV Đảng ủy; cảm ơn Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể và Ban công tác Mặt trận thôn đã phối hợp cùng với UBND xã triển khai tổ chức thực hiện để cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 thành công tốt đẹp; cảm ơn toàn thể cử tri trong toàn xã đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân; tích cực tham gia bầu cử đạt kết quả cao, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
(tải về1;)
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2841
Trước & đúng hạn: 2841
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/09/2023 18:50:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ LIÊN HỒNG-TP HẢI DƯƠNG

Cơ quan chủ quản:  UBND xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã
 Địa chỉ: thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, Thành Phố Hải Dương
 Điện thoại: 0974860068
 Email: lienhong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0