Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Liên Hồng - TP Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông tin liên hệ - Xã Liên Hồng

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN, ĐOÀN THỂ XÃ LIÊN HỒNG

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

2

Nguyễn Chí Tuệ

Lê Văn Toán

Chủ tịch UB MTTQ xã 

Bí thư ĐTN kiêm Tư pháp – Hộ tịch xã

038.536.6218

098.325.7643

3

Phạm Thị Duyến

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã​

039.705.1602

4

Lê Văn Hiển

Chủ tịch Hội Nông dân xã

039.790.8173

5

Vũ Ngọc Lừng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

095.571.1238

6

Vũ Vinh Khuê

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

097.627.1860

7

Tiên Xuân Trường

Trưởng công an xã

090.349.1113

8

Nguyễn Thị Ngọc

Tài chính – Kế toán xã

097.886.6547

9

Vũ Thanh Mai

Văn phòng Đảng ủy – Nội vụ

096.522.2591

10

Phạm Thị Hà

Văn phòng HĐND – UBND xã

032.836.3887

11

Phạm Thị Thùy Linh

Tư pháp – Hộ tịch xã

033.765.5885

12

Trần Thùy Dương

Văn hóa Lao động TB&XH xã

078.929.9699

13

Phạm Tiến Dũng

Địa chính nông nghiệp, xây dựng

và môi trường xã

090.228.2995

14​​

Lê Thị Thủy

Địa chính nông nghiệp, xây dựng

và môi trường xã

091.322.0393